Advertisements

PM Abiy Ahmed discusses the relationship between Ethiopia and China with CGTN's Girum Chala

0
0

Advertisements

1066 days ago, 5901 views
PM Abiy Ahmed discusses the relationship between Ethiopia and China with CGTN's Girum Chala

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 6 of 6 comments.
commenter - 876 days ago
ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ምሁራን የሆናችሁ ኢትዮጵያኖች እባካችሁ ለኢትዮጵያ አገራችን ስትሉ ዶር አብይን እርዱት ብቻውን ብዙ ስራ ለመሥራት ምን ያህል ከባድ ስለሆነ የእናንተን ድጋፍ ይሻል ይሄ ለውጥ እንዲቀጥል።አመሰግናለሁ።ከቀን ጅቦች በስተቀር ሁላችሁንም እወዳችሏለሁ።በርቱ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
commenter - 1002 days ago
ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።
ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።

ኦነግች እባካችሁ ለእግዚአብሄር ስትሉ ከድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው።ዶ/ር አብይ በአንድነት ዙሪያ እየደከመ ኢትዮጵያኖችን ወደ አንድነት ለማምጣት ባለበት ሁኔታ እናንተ ደግሞ ከቀን ጅቦች ጋር ሆናችሁ ህዝቡን ለመከፋፈል አትሞክሩ።በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሰራው ስራ አለምን ያስደመመ ታላቅ መሪ የማይዋጥላችሁ ከሆነ ከቀን ጅቦች ጋር ተቀላቀሉ።የቀን ጅቦች እንደ ሸንቆራ አገዳ አኝከው ሲተፏችሁ ወይኔ አገሬ እያላችሁ ከማልቀሳችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት።ሲጀመር አገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊውን የኦሮሞ ህዝብ የዶ/ር አብይን ደጋፊ የሆነውን ህዝብ አትውክሉም።ሰለዚህ የትም አደርሱም። አማራንና ኦሮሞን መከፋፈል እንደማይቻል አብያችን ቢነግራችሁም የምትሰሙ አይደላችሁም።እንዴት ነው ጀርመን በተደረገው ዝግጅት ጀርመን ያለው በቀን ጅቦች የሚመራው በአሁኑ ሰአት የሚገኘው ኢምባሴ እናተንም በመተት የተበከለ ምግብ አበሉአችሁ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ስታሳዝኑ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ።
commenter - 1060 days ago
ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።

ማንኛውም አገራችንን ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ዝግጅቶች ለዚህ ለመጣው ለውጥ መስዋትነት ለከፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ንግግሮች ከመተላለፋቸው በፊት በፀሎት አናስታውሳቸው
ከዚያም በመቀጠል በጌትሽ ማሞ የወጣውን አዲሱን ተቀበል አራትን ለቄሮና ፋኖ እንዲሁም ሌሎቹ ይዘፈንላቸው።ልናስታውሳቸው ያስፈልጋል።
commenter - 1064 days ago
ለማያውቕ ታጠን ሚባል..... ሶርሰሪ ማጂክ........ የያዘች cybercriminal ቁጭራ ፍራቻን ብታለብሰኝ ኣዎ ኣዎ ብዬ የታጠንኩ ክፉ ጠረን ተሚያወጣው ነገር ና ኩል ተተዋበው ሰይጣናዊ ግዝት መሆኑን ሳልነግራት ፈጥሞ በየሱስ ስሚ ኣመኒ...
commenter - 1064 days ago
Russia is partner of BRICS. China is somewhat important presence in Brazil. The Eritrean FM is very good guy. He spoke about economic integration. It implies that we the 100 million would be treated as the 7 million. We the 7 million would be treated as the 100 million. Population is 107 million. Education is unbearable or absolute fact between the 107 million as people. Eritrea as geography per se is made or Tigre and Tigrinya people. The first is the oldest or ancient people of comprised Agame as root. Why do they hate them in Geneva? Bachelors for everyone. If the FM is in good shape or faith, it implies that the President is in more good shape and faith.

God bless the people.
commenter - 1066 days ago
የ AU ኣባልነትዋ እንደተጠበቀ ሁኖ ኢትዮጵያ ወይንም ብላክ ቻይና ኣይነት ሶቨሪን ነገር በ ሁለት ሺ ሃያ ሰባት ከቻይና ሚሲዮነሪ ብቻ ወደ ኣንድ መቶ ኣምሳ ሺ ኢትዮጵያውያን ፍልፈሎች ወይንም ዩኒቨርስት ምሩቃን መላ ኣፍሪካ ውስጥ በቻይና ኢንቬስተሮች ብቻ ልክ እንደህንድ በንጂኔሪንግ ምናምን ፍረሽ ተዩኒቨርሲቲ ሳይውቀር ይቀጠራሉ ሬንዲንግ በሚባለው ስድሳ ፐርሰንት ያህሉ ግራጁወአት ኣዴገኛ ምላጭ ፕላትፎርም ልክ የኢትዮጵያ ያህል ወድያው ስራ ተፈላጊነታቸውን ጨምሮ ኢትዮጵያ ቢያንስ ኣስራ ዘጠኝ ወደ ሃያ ስድስት ኣየር መንገዶችን ታስተዳድራለች ማለት ነው::

Advertisements