Advertisements

EBS Yebeteseb Chewata : የቤተሰብ ጨዋታ with Netsanet Workneh - Season 3 | Episode 11

0
0

Advertisements

1250 days ago, 10052 views
EBS Yebeteseb Chewata : የቤተሰብ ጨዋታ with Netsanet Workneh - Season 3 | Episode 11

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 2 of 2 comments.
commenter - 1243 days ago
ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።

ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።

ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።

ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።

ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።

ፋንድያዎች (ትግሬዎች ) እርኩስ የባንዳ ልጆች እየተንበጫበጩና እየቀዘኑ በአሁኑ ሰአት ይገኛሉ ሰለዚህ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ሴጣን አሸባሪ ከሀዲ የወንበዴ ዘር አንገት አንገቱን እየቀነጠስክ ከምረው።ማንነታችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ለአለም ስናሳይ ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም ስለሆነም አሳየው ይሄን ቆረቆራም የትግሬ ወንበዴ።እናሸንፋለን ወደፊት።ሁሉም ትግሬዎች ባንዳዎች ናቸው አንድም ትግሬ ኢትዮጵያዊ የለም ለእኔ በበኩሌ ሁሉም አንድ ናቸው።
commenter - 1248 days ago
ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

ምድጃ አፉ የሁለተኛ ክፍሉ ጭራቅ ሰው በላው ጀነራል ሳሞራ ይኑስ የኢትዮጵያኖችን ደም ሲጠጣ እንደሚያደር ለማወቅ አፉን መመልከት ብቻ በቂ ነው።

Advertisements