Advertisements

EthioTube Ankuar : አንኳር - Ethiopian Daily News Digest | November 10, 2017

0
0

Advertisements

15 days ago, 14058 views
EthioTube Ankuar : አንኳር - Ethiopian Daily News Digest | November 10, 2017

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 11 comments.
commenter - 2 days ago
ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።

ብዳታም የባንዳ ልጆች የዱቄትና የቂጣ ሌባዎች ትግሬ አጋሜዎች ከኬንያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የዚምቧቢየ መሪ ለሀገራቸው ሲሉ በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው በምንም አይነት መልኩ ጭንቅላታችሁ የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም ሁላችሁም ሪታርድ ባንዳዎች ስለሆናችሁ።
commenter - 4 days ago
ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።

ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።

ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።

ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።
commenter - 6 days ago
ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።
commenter - 6 days ago
አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።
commenter - 10 days ago
For Tribal political bunches ,Lema Megersa's word of wisdom WE ARE ADDICTED TO BEING ETHIOPIANS has caused confusion, disorientation, and panic. but for those turned a page or two about Ethiopian history --Zeri Deres of Eritrea had proved in colonial Italy, if and when you desecrate Ethiopian glorious Green, Yellow and Red, you will pay with your life. When you cross the red see and attempt to subjugate Ethiopians you have to pay with your life , and lose. Egypt, Ottoman, Ital, siadbare's Somalia are few to prove . But what is addiction -- the more you engaged in any kind of emotion or behavior the greater your desire for it will become. Ethiopians are emotionally engaged to defend her to die for her and their behavior form time immemorial has been consistent. That is the bastard Meles came to the picture telling Ethiopians what obelisk has to do for wolamo. Lema is telling the iron clad truth that not in living but in dying we never been separated. Knock knock tribal pimps.
commenter - 11 days ago
fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.
commenter - 11 days ago
ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።
commenter - 12 days ago
Can someone explain to me,
why Dangote cement is targeted?
if creates jobs for local people,
who is targeting Dangote cement?
I do not believe the people are responsible,
it seems that competitors are behind it?
commenter - 12 days ago
All I am saying is that whether Alamoudi is bad or good he is ours,
nobody can cut off his connection to his country where he was born,
if he committed a crime, should be tried in his country like the rest of us.

His investments in Ethiopia, whether hotels or factories, stadiums or colleges,
are not flying to another countries, staying in Ethiopia serving generations to come.
Whereas foreign investors like Karuturi ran away without paying back the loans.
commenter - 13 days ago
jegnawu minjare wodefit.get this mother fucker bedatam homosexual tigray agames out of our country.

jegnawu minjare wodefit.get this mother fucker bedatam homosexual tigray agames out of our country.

jegnawu minjare wodefit.get this mother fucker bedatam homosexual tigray agames out of our country.

jegnawu minjare wodefit.get this mother fucker bedatam homosexual tigray agames out of our country.

Advertisements