team ethiopia

ዋልያ…ልምምድ!!

የመብራት ሀይል ጎፋ አከባቢ ሜዳ ከዚህ ቀደም ይህን ያህል ወሳኝ ጨዋታ ያለዉ ቡድን ልምምድ አልሰራበትም፤ልምምዱ…

ትዉስታ ወ ናይጄሪያ

እሁድ ጥዋት ላይ አዲስ አበባ ገቡ፤የተያዘላቸዉ ግዮን ሆቴልን አልወደዱትም፤አሮጌ ነዉ..በዛ ላይ ለእግራችን ጥሩ ማሳረፊያ አይሆንም…

የሽልማቱ ጉዳይ…

ዋልያዉ በቤተ-መንግስት 20ሺ በር ተሸልምዋል፤ይህ ነገር ቡድኑ ካስገኘዉ ዉጤት አንጻር ሲታይ እጀጉን አነስተኛ ነዉ፤ተጫዋቾቹም በዚህ…