Tigrina Music

This video is not available on this platform.
0
0

Advertisements

2785 days ago, 14928 views
Nice song...bud don\'t have the singer name and the song title
Tags: Tigrina, Music

Advertisements

Advertisements

Showing 1 to 5 of 5 comments.
commenter - 1712 days ago
cfdghjk
commenter - 2000 days ago
እንዲህ ነው
ያገር ልጅ
commenter - 2105 days ago
ታአምራት ደስታ
commenter - 2133 days ago
ክöሉይክጅትäጅክäፍግህጅለርግህክንግፍጅህልፍግህድርይህጅöትይህ ን ኢህጅክግጅተጅልውት ፍድግፊ ፍህር ፈፍብ ርግፍርግ ፍህርልግፍርግ ህፍድክፍግጅፍ ፍጅዎግ ርግöቭፍግጅግ ግህፍግ ድ ግፍቭክፍቭፍ ፍህር ፋ ፍህውöስ ብቭፍግህፍ ፍጅግላ ህግፍግጅ ግፍጋፍ ርጊር ግጅፍግ ህፍላ ህፍልፍ ፍ ሪአፍ ለፍልህቭፍህ ድህፍግ ፍቭፍጂድፍፍይር ፍልዝዳ ቭፍህግድንድ ጅፍግ
commenter - 2236 days ago
amanuel

Advertisements